Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KONCOVÝCH ODBERATEĽOV

Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. Medi-tex môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve stránok www.medi-tex.sk.Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránke a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.
Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

 • Firma: TEX GROUP s.r.o.
 • IČO: 56111720
 • DIČ: 2122205338
 • Sídlo: Veľká okružná 17, 010 01 Žilina
 1. Priebeh objednávky

Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:

 • naše internetové stránky www.medi-tex.sk
 • e-mailom: meditex.texgroup@gmail.com
 • telefonicky: +421 902 836 650

Hneď ako obdržíme Vašu objednávku budete informovaný e-mailom. Uskutočnením a potvrdením objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a zároveň, že s nimi súhlasí.

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom, prípadne telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, po odsúhlasení ceny za tovar. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 1. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 60% z celkovej ceny tovaru. Objednávku môžete stornovať telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, neexistujúca adresa, atď. )
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet.
 1. Ceny

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v Eurách vrátane DPH. Minimálna hodnota objednávky je 5 € s DPH. 

 1. Dostupnosť tovaru

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na centrálnom sklade dodávateľa. V prípade, ak predávajúci nedisponuje skladovými zásobami ku dňu vytvorenia objednávky, bude oboznámený s nasledovným postupom riešenia objednávky. V takýchto prípadoch je možné, že bude tovar doručený v dlhšej časovej lehote, ako je uvedené v bode 5. Doručenie. Dodávateľ sa zaručuje za kvalitu dodaného tovaru a jeho potrebnú certifikáciu. 

 1. Doručenie 

Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke. Dodacia lehota vami objednaného tovaru je 3 do 7 pracovných dní. V mimoriadnych prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť, o čom bude kupujúci oboznámený. Pri objednávke nad 100€ sa poštovné neuhrádza.

Odosielame kuriérom. Výška poštovného je 3,99 € (pri platbe na dobierku je účtovaný poplatok 1,5 €),

alebo na poštu, platobnou kartou poštovné 4,49 € (pri platbe na dobierku je účtovaný poplatok 1,5€),

alebo do GLS ParcelShopu (nie Balíkomatu), platobnou kartou poštovné 3,5 € (pri platbe na dobierku je účtovaný poplatok 1,5€).

Pri objednávkach, ktoré disponujú nadrozmerným objemom si môže predajca uplatniť vyššiu sadzbu poštovného a balného, o čom bude kupujúci oboznámený. 

Medi-tex robí všetko preto, aby dodržal dodacie lehoty uvedené na svojich stránkach. Medi-tex však nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci. V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.

Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a že sú nepoškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte každú nezrovnalosť prostredníctvom mailu, poprípade telefonicky.

Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a pokladničného dokladu.

V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť.

Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.
Z týchto dôvodov, a aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu, Vás žiadame aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:

 • Vašu  e-mailovú adresu
 • Telefónne číslo (domov alebo do práce).
 1. Spôsob platby

Tovar môžte uhradiť pomocou dobierky, prevodom na účet, prostredníctvom platobnej brány online alebo osobne. V prípade, ak si zákazník zvolí platbu online kartou a neuskutoční ju, bude automaticky tovar poslaný na dobierku s príslušnými účtovanými poplatkami uvedenými v bode 5. obchodných podmienok. 

 1. Podmienky storna- Vaša spokojnosť alebo vrátenie peňazí

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný oznámiť o odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravuv zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Prijatý a reklamačne uznaný bude len taký druh tovaru, ktorý nenesie známky používania a nie je nijak poškodený.

 1. Vrátenie tovaru a reklamácie

Vrátenie tovaru respektíve reklamácia dodaného tovaru a jej postup je možné oboznámiť na stránke www.medi-tex.sk, prostredníctvom kontaktného formulára v sekcií kontakty. Poškodenýpoužívaný alebo inak znehodnotený tovar nerefundujeme, vzhľadom na charakter predmetnej zdravotníckej veci.

Postup pri reklamácii

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom (meditex.texgroup@gmail.com), či písomne.
2) Stiahnite si formulár Odstúpenie od zmluvy Medi-tex, riadne vyplňte a pribaľte k reklamovanému tovaru.
3) Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu Matúš Jankoľa - TEX GROUP s.r.o., Jilemnického 746/15, 028 01 Trstená.
4) Zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, reklamačný formulár s dôvodom vrátenia.

 1. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • presné označenie Predávajúceho,
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
 • dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. 
 1. Názory a pripomienky

Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi medi-tex sú čítané a kontrolované. Medi-tex vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické komentáre.

 1. Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky a vystavenie faktúry. Pokiaľ nám užívateľ tieto údaje neposkytne, sme nútení objednávku zrušiť. Pri registrácii na naše stránky sa zaväzujete poskytnúť nám pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými podmienkami predaja a užívania našich stránok.

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky.

12.Intelektuálne vlastníctvo

Celý obsah stránok Medi-tex (ilustrácie, texty, názvy, značky, fotky, videá) sú vlastníctvom značky Medi-tex a jej zmluvných partnerov. Akákoľvek čiastočná alebo celková reprodukcia tohto obsahu akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek podklade si vyžaduje vopred vydaný a výslovný súhlas od Medi-tex. Všetky nami ponúkané informácie, nahrávky, súbory a programy sú chránené medzinárodným právom týkajúcim sa intelektuálneho vlastníctva a copyright. Medi-tex Vám nedáva právo kopírovať, zobrazovať alebo šíriť akýkoľvek obsah, na ktorý nemáte právo intelektuálneho vlastníctva. Každé neoprávnené použitie, ktoré poškodzuje práva na obsah, patriace inej osobe, sa považuje za trestný čin falšovania, prísne trestaným Zákonníkom o intelektuálnom vlastníctve.