Dezinfekčný prípravok Korsolex® basic

Kód: 9801509/2 L 9801527/5 L Zvoľte variant
Novinka Tip
Neohodnotené
Značka: Hartmann
€38,40 €81 od €38,40
Skladom (1 ks) Skladom Zvoľte variant
Variant

Korsolex ® basic je vhodný pre manuálnu dezinfekciu termostabilných aj termolabilných nástrojov (vr. flexibilných endoskopov). Je vhodný pre dezinfekciu ponorením a pre všetky zavedené cirkulačné metódy.

Detailné informácie

Rýchle doručenie na celé Slovensko
Rýchle doručenie na celé Slovensko
80 % objednávok odosielame do 48 hodín od potvrdenia objednávky.
Doručenie na výdajné miesta
Doručenie na výdajné miesta
po celom Slovensku, už viac nečakajte na kuriéra a nákup preberte komfortne.
Sme hrdým partnerom firiem a nemocníc na Slovensku
Sme spoľahlivým partnerom firiem a nemocníc na Slovensku
už viac než 2 roky spolupráce, spoľahlivosti a lojality. Ďakujeme.

Podrobný popis

  • aldehydový dezinfekčný prípravok pre vyšší stupeň dezinfekcie,
  • široké spektrum účinnosti vrátane účinku proti neobaleným vírusom,
  •  vynikajúca materiálová znášanlivosť.

Nebezpečenstvo. Obsahuje: glutarál (CAS: 111-30-8), (ethylendioxy)dimethanol (CAS: 3586-55-8), formaldehyd (CAS: 50-00-0) but-2-ín-1,4-diol (CAS: 110-65-6) Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. Používajte ochranu dýchacích ciest. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov. Len na profesionálne použitie.

Tovar je dostupný na centrálnom sklade dodávateľa. V prípade jeho nedostupnosti budeme zákazníka kontaktovať.