Samočistiaci prípravok na nástroje Bodedex forte

Kód: 1647/2 L 1647/5 L Zvoľte variant
Novinka
Neohodnotené
Značka: Hartmann
€30,72 €52,54 od €30,72
Skladom Skladom Zvoľte variant
Variant

Bodedex ® forte je moderný samočistiaci prípravok na nástroje a je vhodný predovšetkým pre termolabilné aj termostabilné lekárske inštrumenty a laboratórne zariadenia. Výhodou tohto inovatívneho prípravku je dôkladné, ale zároveň jemné odstraňovanie biologických znečistení, zvyškov krvi, proteínov, sekrétov, tukov, biofilmu a röntgenových kontrastných látok.

Detailné informácie

Podrobný popis

  • Veľká čistiaca sila.
  • Rozpúšťa zvyšky röntgenovej kontrastnej látky, rozpúšťa biofilmy.
  • Vysoká kompatibilita.
  • Je možné použiť v ultrazvukových kúpeľoch.

Nebezpečenstvo. Obsahuje: Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5), Alcohols, C12-14 ethoxylated (CAS: 68439-50-9) [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov. EUH208 Obsahuje: reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) (CAS: 55965-84-9), formaldehyd (CAS: 50-00-0). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Tovar je dostupný na centrálnom sklade dodávateľa. V prípade jeho nedostupnosti budeme zákazníka kontaktovať.